Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Edukacja dzieci niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne mają prawa i wolności, jakie są gwarantowane wszystkim dzieciom i uczniom.

Uczniami niepełnosprawnymi w rozumieniu prawa oświatowego są uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
Uczniom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe prawa.

Prawa uczniów niepełnosprawnych

 Uprawnienia:

  • kształcenie specjalne;
  • indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Orzeczenia o potrzebie skorzystania z tych praw wydawane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Instytucja uprawniona:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w poradniach specjalistycznych. Zespoły funkcjonujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wydają orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Wyjątek stanowią dzieci niewidome, słabowidzące, niesłyszące i słabo słyszące oraz autystyczne, dla których orzeczenia wydają zespoły funkcjonujące w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty.

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony