Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Orzeczenie o niepełnosprawności

Jakie są kryteria oceny niepełnosprawności?

 • niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku,
 • znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem,
 • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych (o których mowa poniżej) przekraczający 12 miesięcy.

 Choroby uzasadniające konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku:

 • wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
 • wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego,
 • upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
 • psychozy i zespoły psychotyczne,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,
 • padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
 • nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia,
 • wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
 • głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Instytucja uprawniona do wydania orzeczenia:

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwy dla miejsca zamieszkania

Aktualny wykaz Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia (do pobrania w Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności – nie ma jednolitego wzoru wniosku),
 • zaświadczenie lekarskie (ważne 30 dni od daty wypełnienia),
 • dokumentacja medyczna (karty wypisowe leczenia szpitalnego, wyniki badań, opisy zdjęć RTG i inne),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • opinia psychologiczna – w przypadku problemów zdrowia psychicznego lub epilepsji,
 • zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia dziecka na posiedzenie składu orzekającego – w przypadku choroby uniemożliwiającej przybycie.

Od niekorzystnego werdyktu Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności można się odwołać do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania Niepełnosprawności. Mamy na to 14 dni od otrzymania decyzji.
Następną instancją jest Wojewódzki Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności. W przypadku niekorzystnej decyzji pozostaje droga sądowa.

 

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony