Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Prawa ucznia niepełnosprawnego

Wymienione poniżej uprawnienia wynikają z prawa oświatowego.

W załatwieniu formalności związanych z wykorzystaniem przysługujących uprawnień pomoże pedagog szkolny i/lub poradnia pedagogiczno-psychologiczna

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych

Prawa ucznia

Podstawa prawna

Wczesnego wspomagania jego rozwoju

Polega to na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

– art.71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

– rozporządzenie MEN  z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133)

Odroczenia obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (z dniem 1 września 2014  r. odroczenie obowiązku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat);

-art. 14 ust.1a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), i ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 lutego 2012 r. poz. 176)

Pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

art. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm

Możliwości realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form
i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

art. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm

Dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno–pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

art.1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

Przedłużenia okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym o 1 rok

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN  z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)

Wydłużenia możliwości pobierania nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat
w szkole podstawowej, 21 lat w gimnazjum i do 24 lat w szkole ponadgimnazjalnej;

§ 3 rozporządzenia MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 ze zm.)

Dofinansowania z budżetu państwa podręczników szkolnych i książek pomocniczych do kształcenia specjalnego (dot. uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabowidzących i niesłyszących;

art.71d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Korzystania z Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” (dot. słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. co najmniej 2 z ww.), bez względu na kryterium dochodowe;

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r..
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

– uchwała  Rady Ministrów 125/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w  2013 r. – „Wyprawka szkolna”

Promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
w porozumieniu z rodzicami (dot. uczniów z upośledzeniem umysłowym w  stopniu umiarkowanym lub znacznym);

§ 20 ust. 5 i § 22 ust. 3 rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

Zwolnienia na wniosek rodziców z nauki drugiego języka obcego (dot. uczniów z wadą słuchu, z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi);

§ 10 ust. 1, 2 rozporządzenia MEN  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

Zwolnienia ze sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego (dot. uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi);

§ 38 rozporządzenia MEN  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.)

Przystąpienia do sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz z przygotowania zawodowego  w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

– § 7 rozporządzenia MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 ze zm.)

– § 6 rozporządzenia MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych  przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489 ze zm.)

Korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w SP, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieciom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych;

art. 14 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

Korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, do ukończenia 21 roku życia;

art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm

Korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego  realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia (dotyczy dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami).

art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm

Realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, w którym należy uwzględnić, między innymi: sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów o charakterze rewalidacyjnym, formy i metody pracy z uczniem  oraz  formy  i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, działania wspierające rodziców  ucznia oraz zakres współdziałania z placówkami doskonalenia nauczycieli i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5  rozporządzeń MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  oraz szkołach specjalnych i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489 i 1490 ze zm.)

Uczniom niepełnosprawnym przysługuje również wsparcie materialne w postaci:

•stypendium szkolnego. Przyznawane jest ono uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej ubóstwem rodziny. Z tego stypendium może pokryć koszt udziału w zajęciach i koszty zakupu podręczników i przyborów szkolnych.

•zasiłku szkolnego. Jest to wparcie na wypadek przejściowej trudnej sytuacji materialnej wynikającej ze zdarzeń losowych.

•stypendium za wyniki szkolne lub za osiągnięcia sportowe przyznawane przez szkołę za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

•stypendium prezesa Rady Ministrów przyznawane uczniowi szkoły, której ukończenie umożliwia przyznanie świadectwa dojrzałości, otrzymał świadectwo z wyróżnieniem średnia ocen 4,75 lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm

 

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony