Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny

Uprawnienia:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Prawo do zasiłku przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia  jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia  jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Instytucja uprawniona:

Organ właściwy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (oryginał dokumentu do wglądu);
 • uwierzytelnioną kopię skróconego odpisu aktu urodzenia (oryginał dokumentu do wglądu) lub
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej (oryginał dokumentu do wglądu).

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Uprawnienia:

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) – ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Obowiązuje kryterium dochodowe.

Od przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzana będzie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składka zdrowotna.

Instytucja uprawniona:

Organ właściwy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy (oryginał dokumentu do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą sprawującą opiekę a osobą sprawującą opiekę (akt urodzenia, dowód osobisty);
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • dokumenty lub oświadczenie pozwalające ustalić istnienie obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz oryginały świadectw pracy i zaświadczeń w celu ustalenia posiadanego na dzień przyznania świadczenia składkowego i nieskładkowego stażu pracy. Dokumenty zostaną przekazane do ZUS celem weryfikacji stażu ubezpieczeniowego;
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne

 Uprawnienia:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.
Od przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzana będzie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składka zdrowotna.

Instytucja uprawniona:

Organ właściwy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (oryginał dokumentu do wglądu);
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wymagającej opieki (oryginał dokumentu do wglądu);
 • w przypadku powstania niepełnosprawności między 18 a 25 rokiem życia dokument potwierdzający naukę w szkole lub w szkole wyższej;
 • w przypadku spokrewnionej rodziny zastępczej postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • w przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu z osoba wymagającą opieki, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobą wymagającą opieki, akt zgonu w przypadku gdy rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodziców osoby wymagającej opieki,  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców;
 • dokumenty lub oświadczenie pozwalające ustalić istnienie obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz oryginały świadectw pracy i zaświadczeń w celu ustalenia posiadanego na dzień przyznania świadczenia składkowego i nieskładkowego stażu pracy. Dokumenty zostaną przekazane do ZUS celem weryfikacji stażu ubezpieczeniowego.
 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony