Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Zasiłek rodzinny

Uprawnieni:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Przysługuje on do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe:
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł (kwota ta może ulec zmianie).

 Instytucja uprawniona:

 – organ właściwy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne

 – samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Ośrodki Pomocy Społecznej)

 Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • zaświadczenia i dowody, m.in. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
  • kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

O zasiłku na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

 Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony