Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Uprawnienia do urlopu wychowawczego dla pracownika opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym

Uprawnienia:

Pracownicy – rodzice dzieci niepełnosprawnych mają prawo do sześciu lat urlopu wychowawczego.
Jednak 6 lat z dzieckiem spędzi jedynie ten pracownik, który przed czwartymi urodzinami dziecka zdoła wykorzystać pierwszy urlop wychowawczy w całości, a następnie – nie później niż do osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletniości – skorzysta z kolejnych trzech lat dodatkowego urlopu. Zasadą jest bowiem, że urlop wychowawczy niewykorzystany w określonym przez ustawodawcę terminie po prostu przepada.

Instytucja uprawniona:

Zakład pracy

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania dodatkowego urlopu wychowawczego pracownik powinien złożyć pisemny wniosek, który – zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego – powinien trafić do rąk pracodawcy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Niedotrzymanie tego terminu powoduje opóźnienie rozpoczęcia urlopu, które nie przekracza jednak dwóch tygodni od daty złożenia szefowi pisma w tej sprawie. 

We wniosku pracownik wskazuje:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  • okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności dziecka.
Wybór  terminu dodatkowego urlopu leży wyłącznie w gestii zatrudnionego.

Planując urlop należy wziąć pod uwagę, że może on być wykorzystany maksymalnie w czterech częściach.

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony